Müşteri Hizmetleri

Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), bir tarafta,

a) www.brotherkampanya.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten İçerenköy Mahallesi, Halyolu Caddesi, Bay Plaza, No:5, Kat:14, PK:34752, Ataşehir, İstanbul adresinde faaliyet gösteren Brother International (GULF) FZE Merkezi Dubai Türkiye İstanbul Şubesi (bundan böyle “Brother” olarak anılacaktır), ile diğer tarafta

b) www.brotherkampanya.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

arasında akdedilmiştir.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu, Brother tarafından düzenlenen çeşitli kampanyalar kapsamında, yine Brother tarafından yaratılan www.brotherkampanya.com web adresli internet sitesinden Üye’nin faydalanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. Üyelik

Üyelik www.brotherkampanya.com web adresli sitenin ilgili bölümünden kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından, www.brotherkampanya.com sitesine üye olmak için gerekli olan üyelik formunun eksiksiz doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet için kayıt işleminin yaptırılması ve Brother tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Üye, www.brotherkampanya.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin doğru ve gerçeğe uygun olduğunu ve Brother’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı her türlü zararı aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.2. Üye, Brother tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara kendi güvenliği açısından vermemelidir. Üye’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Şifrenin gizliliğinin sağlanması Üye’nin sorumluluğundadır. Bu sebeple doğabilecek her türlü sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Brother’a karşı ileri sürülebilecek her türlü iddia ve taleplere karşı, Brother’ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan tüm tazminat ve sair talep hakları saklıdır.

4.3. Üye www.brotherkampanya.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye’yi bağlayacaktır.

4.4. Üye, www.brotherkampanya.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

4.5. www.brotherkampanya.com internet sitesinde Üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Brother’la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur, ancak Brother söz konusu yazı veya yorumları tanıtım ve kampanya amaçlı kullanabilir. Bu halde Üye, söz konusu yorum ve yazıların Brother tarafından kullanılmasına ilişkin Brother’dan herhangi bir talep hakkı olmayacağını peşinen kabul eder. Brother’ın Üye’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üyeler, Brother’ın 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’dan doğan her türlü yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla söz konusu içeriklerin silinmesi/kaldırılması gibi işlemlere karşı herhangi bir talep hakkı doğmayacağını peşinen kabul etmektedir.

4.6. Brother Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve Üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.brotherkampanya.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Brother’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

4.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’ye aittir.

4.8. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Brother’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Brother’ın Üye’ye karşı Sözleşme’ye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

4.9. Brother’ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Üye’nin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Brother’ın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

4.10. www.brotherkampanya.com internet sitesi dâhilinde erişilen veya Brother tarafından sağlanan bilgiler ve www.brotherkampanya.com internet sitesinin (sınırlı olmamak kaydıyla veritabanı, arayüz, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden “Brother’ın Telif Haklarına Tabi Çalışmaları” olarak anılacaktır) Brother’a ait ve/veya Brother tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Üyeler, Brother hizmetlerini, Brother ürünlerini, Brother bilgilerini ve Brother’ın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, tescile konu etmek, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Brother’ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Sözleşme dâhilinde Üye, Brother’ın Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’nı çoğaltamaz, işleyemez, tescile konu edemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. Üye, gelecekte Türkiye dâhil olmak üzere Dünya üzerinde herhangi bir ülkede Brother marka ve ticaret unvanlarını ve bunlara benzerlik teşkil edecek bir ibareyi, marka, ticaret unvanı, alan adı ve vesair şekillerde ticari faaliyetleri ile ilgili olarak hiçbir şekilde kullanmayacağını taahhüt eder. Brother, Brother hizmetleri, Brother bilgileri, Brother’ın Telif Haklarına Tabi Çalışmaları, Brother markaları, Brother ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere veya grup şirketlerine yönelik varlık ve bilgilere ait tüm haklarını saklı tutmaktadır.

4.11. Brother tarafından www.brotherkampanya.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve internet protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir, kullanılabilir, devredilebilir, başka şekillerde işlenebilir, yurtdışına gönderilebilir, üçüncü taraf konumundaki hizmet sağlayıcılarına ulaşılabilir ve işlenebilir kılınabilir. Brother söz konusu verileri, anonim bir şekilde toplayacağını, kullanacağını, devredeceğini, başka şekillerde işleyebileceğini, yurtdışına göndereceğini, üçüncü taraf konumundaki hizmet sağlayıcılarına ulaşılabilir ve işlenebilir kılabileceğini taahhüt eder.

4.12. Brother Üye’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Brother’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Brother ve www.brotherkampanya.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde ve ancak Üye’nin kişisel verilerinin bu şekilde korunabileceğine ilişkin açık rızasının alınması halinde açıklayabilir. İşbu Sözleşme’nin kabul edilmesi ile birlikte, Üye’nin kayıt formunda girdiği kişisel bilgilerinin kampanya ve tanıtım amaçlarıyla sınırlı olmak üzere Brother tarafından süresiz olarak ve her şekilde kullanılmasına, devredilmesine, başka şekillerde işlenmesine, yurt dışına gönderilmesine ve üçüncü taraf konumundaki hizmet sağlayıcılarına ulaşılabilir ve işlenebilir kılınmasına açıkça rıza göstermektedir. Üye katılımcı istediği zaman bilgilerinin nasıl ve ne şekilde kullanıldığına ilişkin bilgi talep edebilir ve Brother söz konusu talebine makul sürede cevap vermek ile yükümlüdür. Ayrıca Üye istediği zaman bilgilerinin silinmesini ve bir daha kullanılmamasını www.brotherkampanya.com internet sitesinde bulunan iletişim formunu doldurarak talep edebilir.

4.13. www.brotherkampanya.com web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbirlerin alındığını taahhüt etmektedir. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye www.brotherkampanya.com web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

4.14.Brother sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.brotherkampanya.com web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. Bu hükmün amaçları çerçevesinde, Üye’nin Tüketici Hukuku’ndan kaynaklanan hakları saklıdır

4.15. Brother işbu Sözleşme’nin koşullarını her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir ve söz konusu işlemleri Üyeler tarafından görülebilecek bir şekilde web sitesinde yayınlar. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. Sözleşme Üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

4.16. Taraflar, Brother’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193 hükmüne uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

4.17. Brother işbu Sözleşme uyarınca, Üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine ancak Üye’nin açık rızasının alınması halinde sahip olmakla beraber, Üye işbu Sözleşme’nin onaylamasıyla beraber bilgilendirme e-maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

4.18. Brother, herhangi bir kampanyanın devam ettiği süre boyunca,  www.brotherkampanya.com web sitesinin Üyelerin erişimine açık olacağını taahhüt eder. Ancak web sitesinin güncellenmesi veya yeniden yapılandırılmasına ilişkin durumlar istisna tutulmuştur.

5. Sözleşme Süresi ve Sözleşmenin Feshi

İşbu Sözleşme Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya Brother tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Üye, kayıt formunu doldurup formun altında bulunan “Üyelik Sözleşmesini Okudum ve Kabul Ediyorum” alanını onaylayıp ”devam et” butonuna bastıktan sonra işbu Sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. Ancak Üyelik sıfatının kazanılmasına ilişkin 3. Madde hükmü saklıdır.

Brother, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi biri bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir ve Üye’nin üyeliğine son verebilir veya Sözleşme’yi feshetmeden Üye’nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu Sözleşme’ye aykırılık, www.brotherkampanya.com internet sitesinde belirtilen kurallara aykırılık, Üye’nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun Brother’ın bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun Brother tarafından tespit edilmesi veya Brother’ın ticari kararları doğrultusunda ve Brother’ın kendi iradesi doğrultusunda verilecektir.

Üye, üyeliğini sona erdirmek istediğinde www.brotherkampanya.com internet sitesinde bulunan iletişim formunu doldurarak talep edebilir

6. İhtilaflerin Halli

İşbu Sözleşme’den veya Sözleme ile bağlantılı olarak doğan ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir ve işbu Sözleşme’nin yorumu ve uygulanmasından doğacak her türlü ihtilaf hallinde Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacaktır.

7. Yürürlük

Üye’nin, üyelik kaydı yapması Üye’nin Sözleşme’de yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Sözleşme’de yer alan maddeleri açıkça kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye’nin kampanya şartlarını kabul etmesi üzerinde “devam et” butonuna tıklaması üzerine Üye olması anında akdedilmiş ve yürürlülüğe girmiştir. Ancak Üyelik sıfatının kazanılmasına ilişkin 3. Madde hükmü saklıdır.

 

 
Copyright © 2018 Brother International (GULF) FZE Türkiye